GDPR

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů:

Sdělení ke splnění informační povinnosti GDPR 

Ing. Jana Budíková provozovatelka Zahrada TICHA, IČO: 66992966 , provozovna se sídlem Vyšehrad 59, 381 01, Český Krumlov („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dalšími právními předpisy. Více informací – viz níže.

****

ČESKY

Za účelem poskytnutí krátkodobého pronájmu zahrady za úplatu, se shromažďování osobních údajů pronajimatelů („Subjektu údajů“) a jejich archivace řídí:

  1. Pravidla identifikace tuzemských hostů a cizinců reguluje i § 2326 – 2331 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012  Sb.).

Poskytnutí osobních údajů pro účely krátkodobého pronájmu je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má Subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Níže uvedené osobní údaje je možné zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů jako údaje nezbytné pro plnění smlouvy o pronájmu prostor a také s ohledem na ochranu práv Správce. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné sepsat pronajímací smlouvu.

Na základě platných zákonů a předpisů a za účelem splnění těchto zákonných povinností vede „Správce“ evidenční knihu, která je pro účely kontroly  oprávněných orgánů (např. policií podle § 101 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.) archivována v písemné podobě.

Správce shromažďuje údaje v rozsahu:

            – jméno a příjmení,

            – adresa místa trvalého pobytu

            – a datum narození.

Zápisy do evidenční knihy jsou vedeny přehledně a srozumitelně a jsou uspořádány chronologicky. Subjekt údajů stvrzuje Správci svým podpisem správnost uváděných údajů. K evidenční knize nemají přístup neoprávněné osoby. Při poskytnutí krátkodobého pronájmu je Správce nadále povinen dle zákona uchovávat osobní údaje svých hostů – Subjektů údajů – evidenční knihu – po dobu 6 let, v případě daňových náležitostí (například údajů na faktuře) až 10 let.

Správce vždy musí dodržet informační povinnost vůči subjektu údajů, kterou má podle § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů = zájemce o krátkodobý pronájem  zároveň uvádí při poptávce ubytování či při rezervaci i svou kontaktní e-mailovou adresu a telefon. Zahrada TICHA využívá tyto informace svých klientů pouze pro sdělení týkající se poskytnuté služby či na ni navazující komunikaci.

Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum konání akce, adresa trvalého bydliště, či adresa sídla firmy, a datum narození či IČO/DIČO mohou být zpřístupněny subjektům, u nichž bude Správce uplatňovat svá práva ze smlouvy (zejména soudy, notáři).

Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. online portálů apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje poskytnuté od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně.

Sběr a archivace výše uvedených osobní údaje akceptuje zásady minimalizace údajů. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li údaje správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce a místo zpracování osobních údajů:

  • Ing. Jana Budíková
  • ZAHRADA TICHA
  • Vyšehrad 59, 38101 Český Krumlov
  • www.apartman-ceskykrumlov.com, info@apartman-ceskykrumlov.com
  • Tel.: +420 601 33 88 44